Jeg behøver hjelp. Hva gjør jeg?

Har du skadet deg på arbeidet?

Kontakt din nærmeste leder for å melde i fra, slik at du får registrert skadetilfellet og vi kan starte tiltak. Bedriftshelsetjenesten kontaktes.

Har du fått i deg kjemi eller reagerer i kontakt med dette?

Noen kan oppleve ubehag ved hudkontakt, har klart å svelge eller sølt kjemi i øyet. Har dette skjedd; gå til bøttekottet, finn HMS-permen og følg instruksjonen i databladet. Du kan også laste ned datablader her.

Fare for liv og helse?

Kontakt Polititets nødtelefon 112 og gjør deg til kjenne.
Forlat arbeidsplassen. Underrett din nærmeste leder så fort du har mulighet.

Hvem er mitt verneombud?

Meriem Belkouk
(Verneombud)

Frank Gundersen
(Hovedverneombud)

Varsling

Anker Renhold AS vektlegger å ha en åpenhets- og ytringskultur i sin virksomhet. En slik kultur er viktig for det generelle arbeidsmiljøet og for den enkeltes trivsel. I tillegg er den sentral for at virksomheten skal kunne drives på best mulig måte.

Forhold av ulovlig eller uetisk karakter kan være til skade for arbeidsmiljøet, den enkelte og virksomheten. Det er derfor viktig at slike forhold gripes fatt i og håndteres på en forsvarlig måte. 

Hvem skal jeg varsle til?
Varsel skal skje muntlig eller skriftlig til nærmeste overordnet, alternativt via verneombud/tillitsvalgt.

I den grad det er uhensiktsmessig/ vanskelig å varsle nærmest overordnet, skjer varsel til
kontaktperson for varsling.